Semalt, gorkmaly Facebook wirusyny hödürleýär

MySpace ýa-da Facebook-dan hasabyňyzyň wiruslara sezewar bolýandygy barada tötänleýin habar alan bolsaňyz, dostuňyzyň üsti bilen size iberilen e-poçta arkaly gelen Koobface bolup biler. Şeýle ýasama dostlar adamlary sosial mediýa çagyrýar we anyk wideolaryny ýa-da suratlaryny görmegini haýyş edýär. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jeýson Adler, URL-sine basanyňyzdan soň, kompýuteriňize “Koobface” ýokaşmagynyň ähtimaldygyny duýdurýar.

Koobface wirusy näme?

“Koobface” wirusy, şübheli wideolary göreniňizden soň, “Flash” pleýer arkaly kompýuter enjamyňyza aralaşýar. Soňra wirus kompýuter ulgamyňyzyň dürli faýllaryna hüjüm edýär we botnetleriň gelmegi bilen howply gurçuga öwrülýär.

Bu tor gurçugy, Mac OS X, Linux we Microsoft Windows platformalaryna ep-esli derejede hüjüm edýär. Esasy maksat Skype, Yahoo Messanger, MySpace we Facebook ulanyjylary, emma wirus käwagt Yahoo Mail, AOL Mail we Gmail-e degişli web sahypalaryna we e-poçta belgilerine hüjüm edýär.

Belli bir wideo görmegiňizi haýyş edýän şübheli e-poçta alsaňyz we iberiji hakda hiç zat bilmeseňiz, şol e-poçta derrew pozulmagyňyz we haýsydyr bir bahadan baglanyşyklaryna basmagyňyz haýyş edilýär. Tehnologiýa hünärmenleri Koobface wirusynyň şu wagta çenli ýüzlerçe müňlerçe kompýuter enjamlaryna ýokaşandygyny öňe sürýärler. Galp açylan penjireler görnüşinde görkezilýär we enjamlaryňyza hüjüm etmek üçin gurlan programmalary ulanýar.

“McAfee Security” -iň habaryna görä, “Koobface” wiruslary göçürip alyp bolýan önümleri kompýuter ulgamyňyza iberýär we sizi käbir ýollar bilen azdyrmaga synanyşýar. Hyzmatynyň ady, enjamyňyza ýüklenýän we parollaryňyzy we web sahypasynyň ulanyjy adyny ogurlaýan Howpsuzlyk Hasaplary Dolandyryjysydyr.

Bu bulaşyklykdan gaça duruň

Bu bulaşyklygyň öňüni almak möhümdir we bu diňe şübheli e-poçta we olaryň goşundylaryndan daşda bolanyňyzda mümkindir. Käbir Facebook dostlaryňyz tarapyndan poçta gutyňyza iberilen wideolary hiç haçan basmaly däl. Koobface hüjümleri, esasan, "özüňden menden uzak durmaly", "bu näme" we ş.m. e-poçta görnüşinde gelýär. Penjiräni ýapmak ýa-da şol şübheli e-poçtalary ýok etmek möhümdir, sebäbi hakykat bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Şeýle e-poçta alsaňyz, zombi kompýuteriňize ýa-da sosial media profiliňize hüjüm edendigini görkezýär.

Facebook syýasatlaryna eýeriň

“Facebook” Koobface wiruslaryndan nädip dynmalydygy barada onlarça maslahat we görkezme iberýär. Wirusa garşy programmalary gurandygyňyza garamazdan, sosial media sazlamalaryňyzy üýtgetmeli. “Facebook” şahsyýetiňizi gizlemek we gözleg motorlary tarapyndan gözlenmezlik möhümdir .

Hasaplamalara görä, şu wirus şu wagta çenli 110 milliondan gowrak Facebook hasabyna ýokaşdy we sosial media sahypasy ulanyjylaryň hasaplaryna hüjüm etmekde we internetde bulaşyklyk döretmekde günäkärlenýänlere garşy 870 dollarlyk kazyýet işinde ýeňiş gazandy. Bu wirus, e-poçta we sosial media profillerine girip, köp sanly ulanyjy hasabyny döwdi. Hatda gözleg motoryňyzyň netijelerine buýruk berip, hapalanan ýerlere ugrukdyryp biler.

mass gmail